«مِیسان» موسیقی خوزستان را در آزادی طنین‌انداز می‌کند

«مِیسان» موسیقی خوزستان را در آزادی طنین‌انداز می‌کند
مهرنوشت : گروه موسیقی «میسان» به سرپرستی باسم حمادی در نخستین هفته موسیقی نواحی ایران روی صحنه می رود.

«مِیسان» موسیقی خوزستان را در آزادی طنین‌انداز می‌کند

مهرنوشت : گروه موسیقی «میسان» به سرپرستی باسم حمادی در نخستین هفته موسیقی نواحی ایران روی صحنه می رود.
«مِیسان» موسیقی خوزستان را در آزادی طنین‌انداز می‌کند

سپهر نیوز