مولاوردی:برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی وهمزبانی نیاز داریم

مولاوردی:برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی وهمزبانی نیاز داریم
به گزارش ایرنا – معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز فضای مساعدی برای تحقق برنامه های دولت یازدهم و رونق اقتصادی در شرایط پسابرجام فراهم شده، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی و همزبانی نیاز داریم.

مولاوردی:برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی وهمزبانی نیاز داریم

به گزارش ایرنا – معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز فضای مساعدی برای تحقق برنامه های دولت یازدهم و رونق اقتصادی در شرایط پسابرجام فراهم شده، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی و همزبانی نیاز داریم.
مولاوردی:برای تحقق اقتصاد مقاومتی به تداوم همدلی وهمزبانی نیاز داریم

خرید بک لینک