موضوع اصلی موضع گیری خاتمی علیه روحانی مشخص شد/ دوباره جهانگیری!