موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شود

موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شود
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اردبیل گفت: موزه شهر در عمارت قدیم شهرداری اردبیل به مبلمان و نورپردازی مناسب تجهیز می‌شود.

موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری اردبیل گفت: موزه شهر در عمارت قدیم شهرداری اردبیل به مبلمان و نورپردازی مناسب تجهیز می‌شود.
موزه اردبیل به مبلمان تجهیز می‌شود

ماشین های جدید