مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بندرعباس

مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بندرعباس
مدیرکل فرودگاه های هرمزگان از مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد.

مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بندرعباس

مدیرکل فرودگاه های هرمزگان از مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بین المللی بندرعباس خبر داد.
مهار آتش سوزی در انبار قدیمی فرودگاه بندرعباس