من محبوب نسل جوان هستم/ اکبر گنجی موها را قیچی می‌کرد و من قانون برخورد با بی حجابی را تصویب کردم