منصرف شدن ۲۸۰۰ زن از «خودکشی» پس از مشاوره

منصرف شدن ۲۸۰۰ زن از «خودکشی» پس از مشاوره
ایسنا نوشت: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در استان البرز بالغ بر ۴ هزارکودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت هستند.

منصرف شدن ۲۸۰۰ زن از «خودکشی» پس از مشاوره

ایسنا نوشت: رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در استان البرز بالغ بر ۴ هزارکودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که نیازمند توجه و حمایت هستند.
منصرف شدن ۲۸۰۰ زن از «خودکشی» پس از مشاوره

دانلود سرا