ممنوعیت استفاده از بورکینی در فرانسه لغو شد

ممنوعیت استفاده از بورکینی در فرانسه لغو شد
دادگاه عالی اداری فرانسه قانون ممنوعیت بورکینی را لغو کرد.

ممنوعیت استفاده از بورکینی در فرانسه لغو شد

دادگاه عالی اداری فرانسه قانون ممنوعیت بورکینی را لغو کرد.
ممنوعیت استفاده از بورکینی در فرانسه لغو شد

خبرگزاری اصفهان