مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!

مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!
«در نکوهش سرقت علمی» عنوان کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شرق است.

مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!

«در نکوهش سرقت علمی» عنوان کارتون مهدی عزیزی در روزنامه شرق است.
مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!