مغازه دارن پاوه ای به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی فروشند

مغازه دارن پاوه ای به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی فروشند
در اقدامی زیبا و ابتکاری و در راستای فرهنگ سازی در جهت کاهش مصرف مواد دخانی و سیگار در جامعه، مغازه داران پاوه ای متعهد شدند که به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نفروشند.

مغازه دارن پاوه ای به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی فروشند

در اقدامی زیبا و ابتکاری و در راستای فرهنگ سازی در جهت کاهش مصرف مواد دخانی و سیگار در جامعه، مغازه داران پاوه ای متعهد شدند که به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نفروشند.
مغازه دارن پاوه ای به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی فروشند