معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان

معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان خبر داد.

معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان خبر داد.
معرفی ۴۰ واحد صنعتی به بانکها جهت اخذ تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی لرستان