معاون سیاسی سپاه:آزادی حلب شبیه آزادسازی خرمشهر بود /ایران در حلب کنار ارتش سوریه نقش محوری ایفا کرد

معاون سیاسی سپاه:آزادی حلب شبیه آزادسازی خرمشهر بود /ایران در حلب کنار ارتش سوریه نقش محوری ایفا کرد
مهر نوشت: معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه در همراه سازی سایر نیروهای جهادی حاضر در سوریه ایران نقش محوری ایفا کرد، گفت: آزاد سازی حلب آغاز اضمحلال و افول جریان تروریستی و تکفیری در سوریه است.

معاون سیاسی سپاه:آزادی حلب شبیه آزادسازی خرمشهر بود /ایران در حلب کنار ارتش سوریه نقش محوری ایفا کرد

مهر نوشت: معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه در همراه سازی سایر نیروهای جهادی حاضر در سوریه ایران نقش محوری ایفا کرد، گفت: آزاد سازی حلب آغاز اضمحلال و افول جریان تروریستی و تکفیری در سوریه است.
معاون سیاسی سپاه:آزادی حلب شبیه آزادسازی خرمشهر بود /ایران در حلب کنار ارتش سوریه نقش محوری ایفا کرد