مطهری شاید یک نشانه بشود

مطهری شاید یک نشانه بشود
قصه شاید تلخ تر از این نگاره باشد، شاید همه اش قصه باشد برای ندیدن فاجعه هایی که به انتظارمان نشسته اند و شاید هم تفاسیر دیگری اما آنچه هست نمی تواند غیر از این باشد که کار نکرده ایم و شعار داده ایم و منتظر معجزه نشسته ایم، اما معجزه ای در کار نیست باور کنید.

مطهری شاید یک نشانه بشود

قصه شاید تلخ تر از این نگاره باشد، شاید همه اش قصه باشد برای ندیدن فاجعه هایی که به انتظارمان نشسته اند و شاید هم تفاسیر دیگری اما آنچه هست نمی تواند غیر از این باشد که کار نکرده ایم و شعار داده ایم و منتظر معجزه نشسته ایم، اما معجزه ای در کار نیست باور کنید.
مطهری شاید یک نشانه بشود