مشکل واحدهای فولاد کشور نقدینگی است / نباید نیاز داخل کشور را فدای صادرات کرد

مشکل واحدهای فولاد کشور نقدینگی است / نباید نیاز داخل کشور را فدای صادرات کرد
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: مشکل جدی برخی واحدهای تولید فولاد نقدینگی است و دولت باید اولویت خود را تامین سرمایه در گردش برای این واحدها قرار دهد.

مشکل واحدهای فولاد کشور نقدینگی است / نباید نیاز داخل کشور را فدای صادرات کرد

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: مشکل جدی برخی واحدهای تولید فولاد نقدینگی است و دولت باید اولویت خود را تامین سرمایه در گردش برای این واحدها قرار دهد.
مشکل واحدهای فولاد کشور نقدینگی است / نباید نیاز داخل کشور را فدای صادرات کرد

استخدام