مشمولی که پدرو مادر معلول داشته باشد معاف از سربازی می شود

مشمولی که پدرو مادر معلول داشته باشد معاف از سربازی می شود
اگر پدر و مادر هر دو معلول باشند و به تایید برسد امکان معافیت فرزند آنها وجود دارد.

مشمولی که پدرو مادر معلول داشته باشد معاف از سربازی می شود

اگر پدر و مادر هر دو معلول باشند و به تایید برسد امکان معافیت فرزند آنها وجود دارد.
مشمولی که پدرو مادر معلول داشته باشد معاف از سربازی می شود

فروش بک لینک