مشاور ترزا مِی استعفا کرد

مشاور ترزا مِی استعفا کرد
تسنیم نوشت: مشاور نخست وزیر انگلیس از سمت خود استعفا کرد.

مشاور ترزا مِی استعفا کرد

تسنیم نوشت: مشاور نخست وزیر انگلیس از سمت خود استعفا کرد.
مشاور ترزا مِی استعفا کرد