مسئولان ارشد ورزش در نقش توریست در برزیل! / کیمیا جان آنها خواب بودند!

مسئولان ارشد ورزش در نقش توریست در برزیل! / کیمیا جان آنها خواب بودند!
اتفاقات مربوط به مسئولان حاضر در ریو، از همان ابتدا مورد انتقاد واقع شده است.

مسئولان ارشد ورزش در نقش توریست در برزیل! / کیمیا جان آنها خواب بودند!

اتفاقات مربوط به مسئولان حاضر در ریو، از همان ابتدا مورد انتقاد واقع شده است.
مسئولان ارشد ورزش در نقش توریست در برزیل! / کیمیا جان آنها خواب بودند!

خبرگذاری خوزستان