مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد، مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال ۹۴

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد، مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال ۹۴
مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد به عنوان مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال 94 برگزیده شد.

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد، مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال ۹۴

مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد به عنوان مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال 94 برگزیده شد.
مرکز مشاوره دانشگاه شهرکرد، مرکز مشاوره نمونه دانشگاه‌های کشور در سال ۹۴