مراسم بزرگداشت روز مازندران برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز مازندران برگزار شد
مراسم بزگداشت روز مازندران با حضور قاسمی طوسی مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران، عشریه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری، شاکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو، نوکنده معاون آموزش ابتدایی ناحیه و دیگر مهمانان در دبستان هیات امنایی شهید احتشامی ناحیه دو ساری برگزار شد.

مراسم بزرگداشت روز مازندران برگزار شد

مراسم بزگداشت روز مازندران با حضور قاسمی طوسی مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران، عشریه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ساری، شاکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو، نوکنده معاون آموزش ابتدایی ناحیه و دیگر مهمانان در دبستان هیات امنایی شهید احتشامی ناحیه دو ساری برگزار شد.
مراسم بزرگداشت روز مازندران برگزار شد

دانلود ایمو برای گوشی