مدیر بخش مستند شبکه آرته فرانسه به ایران می‌آید

مدیر بخش مستند شبکه آرته فرانسه به ایران می‌آید
فابریس پوشو مدیر و سردبیر بخش مستند شبکه ARTE فرانسه، برای برگزاری کارگاه یک تولید مشترک خلاق یازدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت به تهران سفر خواهد کرد.

مدیر بخش مستند شبکه آرته فرانسه به ایران می‌آید

فابریس پوشو مدیر و سردبیر بخش مستند شبکه ARTE فرانسه، برای برگزاری کارگاه یک تولید مشترک خلاق یازدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت به تهران سفر خواهد کرد.
مدیر بخش مستند شبکه آرته فرانسه به ایران می‌آید