مدیرکل جدید ثبت احوال استان زنجان معرفی شد

مدیرکل جدید ثبت احوال استان زنجان معرفی شد
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ارائه پاسخ صحیح به بیش از ده هزار درخواست در کمترین زمان ممکن، اتصال بیش از یکصد وزارتخانه و نهاد به پایگاههای اطلاعات جمعیتی کشور، ارائه خدمات اطلاعاتی به بیش از ۲۰۰ هزار نقطه و ارتباط آنلاین با مراکز و دفترخانه ها تحول بزرگی در سازمان ثبت احوال کشور بود که با تحقق کامل دولت الکترونیک، ارائه خدمات گسترش خواهد یافت.

مدیرکل جدید ثبت احوال استان زنجان معرفی شد

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ارائه پاسخ صحیح به بیش از ده هزار درخواست در کمترین زمان ممکن، اتصال بیش از یکصد وزارتخانه و نهاد به پایگاههای اطلاعات جمعیتی کشور، ارائه خدمات اطلاعاتی به بیش از ۲۰۰ هزار نقطه و ارتباط آنلاین با مراکز و دفترخانه ها تحول بزرگی در سازمان ثبت احوال کشور بود که با تحقق کامل دولت الکترونیک، ارائه خدمات گسترش خواهد یافت.
مدیرکل جدید ثبت احوال استان زنجان معرفی شد

نصب تلگرام فارسی