مدرک دوم فرهنگیانی که مورد نیار آموزش و پرورش باشد پذیرش می‌شود

مدرک دوم فرهنگیانی که مورد نیار آموزش و پرورش باشد پذیرش می‌شود
اگر فردی با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس به استخدام آموزش و پرورش درآید و اگر همان رشته را ادامه تحصیل دهد مورد تأیید قرار می گیرد.

مدرک دوم فرهنگیانی که مورد نیار آموزش و پرورش باشد پذیرش می‌شود

اگر فردی با مدرک فوق دیپلم یا لیسانس به استخدام آموزش و پرورش درآید و اگر همان رشته را ادامه تحصیل دهد مورد تأیید قرار می گیرد.
مدرک دوم فرهنگیانی که مورد نیار آموزش و پرورش باشد پذیرش می‌شود