مدرسه ای بر پشت چهارپایان

مدرسه ای بر پشت چهارپایان
پریسا عارف؛ نیکوکاری که یک دستگاه مدرسه پیش ساخته به روستای سرتنگ لیراب در کهگیلویه و بویراحمد اهدا کرد شاید تصور نمی کرد که این مدرسه در نبود راه مناسب، با چهارپایان به روستا حمل شود.

مدرسه ای بر پشت چهارپایان

پریسا عارف؛ نیکوکاری که یک دستگاه مدرسه پیش ساخته به روستای سرتنگ لیراب در کهگیلویه و بویراحمد اهدا کرد شاید تصور نمی کرد که این مدرسه در نبود راه مناسب، با چهارپایان به روستا حمل شود.
مدرسه ای بر پشت چهارپایان