محکومیت کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا با تایید لورفتن دیتای فوق محرمانه از طریق کسپرسکی

محکومیت کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا با تایید لورفتن دیتای فوق محرمانه از طریق کسپرسکی
کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا که دیتای فوق محرمانه موجود در رایانه‌اش به وسیله نرم افزار ضد ویروس کسپرسکی در سال 2015 به سرقت رفت، گناهکار شناخته شد.

محکومیت کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا با تایید لورفتن دیتای فوق محرمانه از طریق کسپرسکی

کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا که دیتای فوق محرمانه موجود در رایانه‌اش به وسیله نرم افزار ضد ویروس کسپرسکی در سال 2015 به سرقت رفت، گناهکار شناخته شد.
محکومیت کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا با تایید لورفتن دیتای فوق محرمانه از طریق کسپرسکی