محور ایلام-مهران تا اربعین آِینده چهار خطه می‌شود

محور ایلام-مهران تا اربعین آِینده چهار خطه می‌شود
مدیرکل راه و شهر سازی استان ایلام از عزم جدی راه وشهرسازی استان ایلام برای اجرای پروژه چهار خطه کردن ایلام- مهران خبر داد و گفت : اگر همه شرایط مهیا باشد تا اربعین سال اینده این محور چهار خطه می شود.

محور ایلام-مهران تا اربعین آِینده چهار خطه می‌شود

مدیرکل راه و شهر سازی استان ایلام از عزم جدی راه وشهرسازی استان ایلام برای اجرای پروژه چهار خطه کردن ایلام- مهران خبر داد و گفت : اگر همه شرایط مهیا باشد تا اربعین سال اینده این محور چهار خطه می شود.
محور ایلام-مهران تا اربعین آِینده چهار خطه می‌شود