محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟

محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟
شهروند نوشت: می‌گوید شاعر باید فرزند زمانه خویش باشد. بایدی که از زبان غزلسرا و ترانه‌سرای شناخته‌شده بیرون می‌آید، امری نیست، امری است لازم برای خلق هنری که می‌تواند در میان مردم زیست خود را آغاز کند و همراه و همگام‌شان شود.

محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟

شهروند نوشت: می‌گوید شاعر باید فرزند زمانه خویش باشد. بایدی که از زبان غزلسرا و ترانه‌سرای شناخته‌شده بیرون می‌آید، امری نیست، امری است لازم برای خلق هنری که می‌تواند در میان مردم زیست خود را آغاز کند و همراه و همگام‌شان شود.
محمد علی بهمنی از جوانانی می‌گوید که با ۲۰۰ هزارتومان هم حاضرند ترانه بگویند / یک شعر خوب چند؟

میهن دانلود