محسن رضایی: آمریکا و غرب کودک کشی را دفاع از حقوق بشر می گویند

محسن رضایی: آمریکا و غرب کودک کشی را دفاع از حقوق بشر می گویند
ایرنا نوشت: دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پستی توئیتری انتقاداتی را نسبت به غرب و آمریکا مطرح کرد.

محسن رضایی: آمریکا و غرب کودک کشی را دفاع از حقوق بشر می گویند

ایرنا نوشت: دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پستی توئیتری انتقاداتی را نسبت به غرب و آمریکا مطرح کرد.
محسن رضایی: آمریکا و غرب کودک کشی را دفاع از حقوق بشر می گویند

گروه تلگرام