محدودیت اعتبارات حفاظت و نگهداری از راه ها ، از مشکلات مهم است

محدودیت اعتبارات حفاظت و نگهداری از راه ها ، از مشکلات مهم است
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: اعتبارات حوزه حفاظت از راه های ارتباطی استان ، محدود است و به دلیل کمبود اعتبارات ، مجبور به اولویت‌گذاری در نگهداری از راه‌ها هستیم.

محدودیت اعتبارات حفاظت و نگهداری از راه ها ، از مشکلات مهم است

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: اعتبارات حوزه حفاظت از راه های ارتباطی استان ، محدود است و به دلیل کمبود اعتبارات ، مجبور به اولویت‌گذاری در نگهداری از راه‌ها هستیم.
محدودیت اعتبارات حفاظت و نگهداری از راه ها ، از مشکلات مهم است