محدوده قیمت آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع

محدوده قیمت آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع
دنیای اقتصاد نوشت: از میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در منطقه یک پایتخت بوده و کمترین آن معادل ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

محدوده قیمت آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع

دنیای اقتصاد نوشت: از میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در منطقه یک پایتخت بوده و کمترین آن معادل ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
محدوده قیمت آپارتمان‌های تا ۷۰ مترمربع

دانلود ها پلاس