مجری معروف، میزبانی را به ایران باز می‌گرداند؟

مجری معروف، میزبانی را به ایران باز می‌گرداند؟
با توجه به مناقشات سیاسی به وجود آمده بین ایران و عربستان، میزبانی دیدارهای نمایندگان دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا به کشور ثالث واگذار شده؛ این در حالی است که تیمی از وکلای ایرانی به دنبال برطرف کردن این مشکل هستند.

مجری معروف، میزبانی را به ایران باز می‌گرداند؟

با توجه به مناقشات سیاسی به وجود آمده بین ایران و عربستان، میزبانی دیدارهای نمایندگان دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا به کشور ثالث واگذار شده؛ این در حالی است که تیمی از وکلای ایرانی به دنبال برطرف کردن این مشکل هستند.
مجری معروف، میزبانی را به ایران باز می‌گرداند؟