متلک جدید یک روزنامه به حداد عادل و دلواپسان!

متلک جدید یک روزنامه به حداد عادل و دلواپسان!
روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به توئیت جدید حداد عادل و خوشحالی دلواپسان نسبت به تمدید تحریم ده ساله ایران پرداخت.

متلک جدید یک روزنامه به حداد عادل و دلواپسان!

روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به توئیت جدید حداد عادل و خوشحالی دلواپسان نسبت به تمدید تحریم ده ساله ایران پرداخت.
متلک جدید یک روزنامه به حداد عادل و دلواپسان!