ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکا

ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکا
تسنیم نوشت: رئیس مجلس با اشاره به عهد شکنی و تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از کمیسیون امنیت‌ملی خواست با پیگیری، گزارش خود را به مجلس ارائه کند.

ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکا

تسنیم نوشت: رئیس مجلس با اشاره به عهد شکنی و تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از کمیسیون امنیت‌ملی خواست با پیگیری، گزارش خود را به مجلس ارائه کند.
ماموریت رییس مجلس به کمیسیون امنیت‌ملی برای تهیه گزارش عهدشکنی آمریکا