مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کند

مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کند
دنیای اقتصاد نوشت: در سال‌های اخیر بارها شاهد نوسانات شدید سهم روی موج شایعات بوده‌ایم. با پیگیری شایعات معمولا ریشه نوسانات شدید سهم به ملک یا یک دارایی می‌رسد که زمزمه‌هایی از فروش آن در شرکت به گوش می‌رسد.

مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کند

دنیای اقتصاد نوشت: در سال‌های اخیر بارها شاهد نوسانات شدید سهم روی موج شایعات بوده‌ایم. با پیگیری شایعات معمولا ریشه نوسانات شدید سهم به ملک یا یک دارایی می‌رسد که زمزمه‌هایی از فروش آن در شرکت به گوش می‌رسد.
مال‌فروشی در بورس بیداد می‌کند

wolrd press news