ماجرای دعوای علی دایی با خداداد عزیزی

ماجرای دعوای علی دایی با خداداد عزیزی
علی دایی و خداداد عزیزی زمانی که همبازی بودند، با هم درگیر شدند.

ماجرای دعوای علی دایی با خداداد عزیزی

علی دایی و خداداد عزیزی زمانی که همبازی بودند، با هم درگیر شدند.
ماجرای دعوای علی دایی با خداداد عزیزی