لزوم رعایت تقوا در فضای انتخاباتی

فارس نوشت ، امام جمعه خوسف گفت: باید مراقب و هوشیار بود که فضای انتخاباتی تقوای خود را در ایام انتخابات می‌طلبد.

روزنامه قانون

شبکه خانگی