لحظه ای که صالحی از رئیس جمهور نشان لیاقت دریافت کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی امروز در همایش برجام ، نشانهای درجه یک لیاقت و درجه سه خدمت و نیز لوح زرین سپاس دریاف کرد.

عکس های داغ جدید

دانلود آهنگ آذری