لحظه‌ای تاریخی برای ورزش ایران که رویترز به تصویر کشید

لحظه‌ای تاریخی برای ورزش ایران که رویترز به تصویر کشید
تصویری که می‌بینید ، شکار لحظه‌ای تاریخی برای ایران است توسط عکاس رویترز.

لحظه‌ای تاریخی برای ورزش ایران که رویترز به تصویر کشید

تصویری که می‌بینید ، شکار لحظه‌ای تاریخی برای ایران است توسط عکاس رویترز.
لحظه‌ای تاریخی برای ورزش ایران که رویترز به تصویر کشید