قیمت میوه در آستانه شب یلدا

قیمت میوه در آستانه شب یلدا
تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان از فراوانی میوه در میدان بزرگ خبر داد و نوشت: تنها مسئله وضعیت پرتقال و ماندگاری آن به دلیل سرمازدگی است.

قیمت میوه در آستانه شب یلدا

تسنیم به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان از فراوانی میوه در میدان بزرگ خبر داد و نوشت: تنها مسئله وضعیت پرتقال و ماندگاری آن به دلیل سرمازدگی است.
قیمت میوه در آستانه شب یلدا