قیلم|قلع و قمع داعشی‌ها در سوریه

قیلم|قلع و قمع داعشی‌ها در سوریه
تصاویری از کشتار گسترده داعشی‌ها در شمال سوریه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

قیلم|قلع و قمع داعشی‌ها در سوریه

تصاویری از کشتار گسترده داعشی‌ها در شمال سوریه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
قیلم|قلع و قمع داعشی‌ها در سوریه