قوی‌ترین موشک جهان با موفقیت پرتاب شد، اما ایلان ماسک به آرزویش نرسید

قوی‌ترین موشک جهان با موفقیت پرتاب شد، اما ایلان ماسک به آرزویش نرسید
در شرایطی که نخستین پرتاب آزمایشی موشک «فالکن‌هوی» بامداد امروز با موفقیت انجام شد و دو موشک از سه موشک هم با موفقیت فرود آمدند، محموله فالکن‌هوی در مداری متفاوت با مدار دلخواه ایلان ماسک قرار گرفت.

قوی‌ترین موشک جهان با موفقیت پرتاب شد، اما ایلان ماسک به آرزویش نرسید

در شرایطی که نخستین پرتاب آزمایشی موشک «فالکن‌هوی» بامداد امروز با موفقیت انجام شد و دو موشک از سه موشک هم با موفقیت فرود آمدند، محموله فالکن‌هوی در مداری متفاوت با مدار دلخواه ایلان ماسک قرار گرفت.
قوی‌ترین موشک جهان با موفقیت پرتاب شد، اما ایلان ماسک به آرزویش نرسید