قطعنامه دومای روسیه درباره ترور سفیر این کشور

قطعنامه دومای روسیه درباره ترور سفیر این کشور
دومای روسیه با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن ترور آندری کارلوف، سفیر این کشور در ترکیه از مقامات خواست تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از دیپلمات‌های روسیه که خارج از این کشور زندگی می‌کنند، اتخاذ کنند.

قطعنامه دومای روسیه درباره ترور سفیر این کشور

دومای روسیه با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن ترور آندری کارلوف، سفیر این کشور در ترکیه از مقامات خواست تا اقدامات بیشتری برای حفاظت از دیپلمات‌های روسیه که خارج از این کشور زندگی می‌کنند، اتخاذ کنند.
قطعنامه دومای روسیه درباره ترور سفیر این کشور