قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال بدون اشکال تایید شد

قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال بدون اشکال تایید شد
تسنیم به نقل از وزیر نفت نوشت: دادستان کل کشور به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگیری و ریزبینی متن قرارداد را بررسی کردند و این برای ما سبب دلگرمی شد که با زیربینی این قرارداد را تأیید کردند.

قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال بدون اشکال تایید شد

تسنیم به نقل از وزیر نفت نوشت: دادستان کل کشور به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگیری و ریزبینی متن قرارداد را بررسی کردند و این برای ما سبب دلگرمی شد که با زیربینی این قرارداد را تأیید کردند.
قرارداد ۷۰۰ صفحه‌ای با توتال بدون اشکال تایید شد