قائمشهر امشب بیدار است/ همه منتظر مدال طلای بهداد

قائمشهر امشب بیدار است/ همه منتظر مدال طلای بهداد
۱۱نیوز نوشت: مردم قائمشهر مقابل منزل پدری بهداد سلیمی جمع شده اند تا در کنار خانواده او رقابت قوی ترین مرد المپیک را تماشا کنند.

قائمشهر امشب بیدار است/ همه منتظر مدال طلای بهداد

۱۱نیوز نوشت: مردم قائمشهر مقابل منزل پدری بهداد سلیمی جمع شده اند تا در کنار خانواده او رقابت قوی ترین مرد المپیک را تماشا کنند.
قائمشهر امشب بیدار است/ همه منتظر مدال طلای بهداد

۹۰ورزشی