فیلم | گذراندن اسب‌ها را از میان آتش برای حفاظت از بلایای سال جدید

فیلم | گذراندن اسب‌ها را از میان آتش برای حفاظت از بلایای سال جدید
در جشنواره‌ای سنتی در اسپانیا، اسب‌ها را از میان آتش می‌گذرانند تا آنها را از بلایای سال جدید حفظ کنند. روستای سنت بارتولومی مرکز این جشنواره سنتی است که به جشنواره روشنایی شهرت دارد.

فیلم | گذراندن اسب‌ها را از میان آتش برای حفاظت از بلایای سال جدید

در جشنواره‌ای سنتی در اسپانیا، اسب‌ها را از میان آتش می‌گذرانند تا آنها را از بلایای سال جدید حفظ کنند. روستای سنت بارتولومی مرکز این جشنواره سنتی است که به جشنواره روشنایی شهرت دارد.
فیلم | گذراندن اسب‌ها را از میان آتش برای حفاظت از بلایای سال جدید