فیلم | کشف ماهی شیشه‌ای عجیب توسط ماهیگیر نیوزلندی

فیلم | کشف ماهی شیشه‌ای عجیب توسط ماهیگیر نیوزلندی
گلاس فیش یا ماهیان شیشه‌ای متعلق به خانواده Chandidae یا Ambassidae شامل همه ماهیانی است که دارای بدن شفاف هستند.

فیلم | کشف ماهی شیشه‌ای عجیب توسط ماهیگیر نیوزلندی

گلاس فیش یا ماهیان شیشه‌ای متعلق به خانواده Chandidae یا Ambassidae شامل همه ماهیانی است که دارای بدن شفاف هستند.
فیلم | کشف ماهی شیشه‌ای عجیب توسط ماهیگیر نیوزلندی