فیلم | چالشی به نام «عکس کارت ملی»!

فیلم | چالشی به نام «عکس کارت ملی»!
کارت‌های ملی کاغذی تا پایان سال جای خود را به کات‌رهای هوشمند می‌دهند. اما چالش جدی در ظاهر این کارت‌ها، عکس صاحبان این کارت‌هاست؛ عکسی که موجب نارضایتی برخی از شهروندان هم شده است.

فیلم | چالشی به نام «عکس کارت ملی»!

کارت‌های ملی کاغذی تا پایان سال جای خود را به کات‌رهای هوشمند می‌دهند. اما چالش جدی در ظاهر این کارت‌ها، عکس صاحبان این کارت‌هاست؛ عکسی که موجب نارضایتی برخی از شهروندان هم شده است.
فیلم | چالشی به نام «عکس کارت ملی»!