فیلم | وضعیت صنایع دستى ایران به روایت زهرا احمدى‌پور

فیلم | وضعیت صنایع دستى ایران به روایت زهرا احمدى‌پور
روایت زهرا احمدى پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى از وضعیت صنایع دستى ایران را ببینید و بشنوید.

فیلم | وضعیت صنایع دستى ایران به روایت زهرا احمدى‌پور

روایت زهرا احمدى پور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى از وضعیت صنایع دستى ایران را ببینید و بشنوید.
فیلم | وضعیت صنایع دستى ایران به روایت زهرا احمدى‌پور