فیلم | واکنش بنا پس از حذف سوریان | او حرفی برای گفتن نداشت

فیلم | واکنش بنا پس از حذف سوریان | او حرفی برای گفتن نداشت
محمد بنا از شوک حذف سوریان حرفی برای گفتن نداشت.

فیلم | واکنش بنا پس از حذف سوریان | او حرفی برای گفتن نداشت

محمد بنا از شوک حذف سوریان حرفی برای گفتن نداشت.
فیلم | واکنش بنا پس از حذف سوریان | او حرفی برای گفتن نداشت

خبر دانشجویی