فیلم | نوبت به علی حاتمی رسید | فراستی: «مادر» ضد مادر است

فیلم | نوبت به علی حاتمی رسید | فراستی: «مادر» ضد مادر است
مسعود فراستی شب گذشته در بخشی از برنامه هفت به فیم «مادر» علی حاتمی اشاره می‌کند و آن را نقد می‌کند.

فیلم | نوبت به علی حاتمی رسید | فراستی: «مادر» ضد مادر است

مسعود فراستی شب گذشته در بخشی از برنامه هفت به فیم «مادر» علی حاتمی اشاره می‌کند و آن را نقد می‌کند.
فیلم | نوبت به علی حاتمی رسید | فراستی: «مادر» ضد مادر است