فیلم | نجات دختر جوان قبل از خودکشی از روی پل چمران اصفهان

فیلم | نجات دختر جوان قبل از خودکشی از روی پل چمران اصفهان
یک دختر جوان اصفهانی پنجشنبه نهم آذر ماه قصد داشت با پرت کردن خود از بالای پل چمران خودکشی کنه که با هوشیاری شهروندان ناکام ماند.

فیلم | نجات دختر جوان قبل از خودکشی از روی پل چمران اصفهان

یک دختر جوان اصفهانی پنجشنبه نهم آذر ماه قصد داشت با پرت کردن خود از بالای پل چمران خودکشی کنه که با هوشیاری شهروندان ناکام ماند.
فیلم | نجات دختر جوان قبل از خودکشی از روی پل چمران اصفهان